Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Voucher – Security για 5.000 Ανέργους

 


«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων”

Το νέο πρόγραμμα Voucher – Security θα υλοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως και περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών.
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1) από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το Voucher – Security περιλαμβάνει επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 525 Ευρώ (105 ώρες επί 5,00 ευρώ ανά ώρα).

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες


 H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε 150.000 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 18 ετών με επίδομα 400€, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Voucher για 80.000 ανέργους

 

H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913»

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 80.000 άνεργοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΝΕΑ Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49 (ΟΑΕΔ).


 

Τα προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα αλλά και σε άνεργους οι οποίοι είχαν τουλάχιστον 50 ένσημα το 2021 και τώρα είναι άνεργοι. 


Τα προγράμματα: 
 • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
 • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
 • η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
 • ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως
 • μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης
 • παρέχουν εκπαιδευτικό επίδομα 200,00€ στον συμμετέχοντα.

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων με επίδομα 600€

 


Το  ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. πρόκειται το επόμενο διάστημα να υλοποιήσει την πράξη με αντικείμενο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης» Κωδικός ΟΠΣ 5068891.

 

Η Δράση αφορά:

1) Προγράμματα επανακατάρτισης / βελτίωσης δεξιοτήτων εργαζομένων. Περιλαμβάνει δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης για την αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και προσόντων.

Ειδικότερα, αφορά στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 30 ωφελούμενους, με θέμα:

α) «E-commerce & hospitality sales & marketing» και

β) «Στέλεχος Επεξεργασίας μεταποίησης υγιεινή ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων».